Zeevisserij

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste bepalingen uit het sectorale stelsel via het Fonds 2de Pijler (F2P) voor arbeiders zeevisserij pakhuizen PC 143

Voorwaarden

Sinds januari 2007 wordt in de zeevisserij (sector pakhuizen) een aanvullend pensioen voor alle arbeiders opgebouwd. Het is dus noodzakelijk dat je tewerkgesteld bent bij PC 143.

Werking

 • Je werkt in de sector zeevisserij pakhuizen als arbeider.
 • Je werkgever betaalt dan verplicht de bijdragen via de RSZ: in 2017 is dit 1,25% van je brutoloon (x 108%). Jij hoeft dus niets te doen om je aanvullend pensioen op te bouwen.
 • Indien je verandert van werkgever en niet langer binnen het PC 143 werkt, dan worden er geen bijdragen meer betaald voor je aanvullend pensioen.
 • Zodra je met wettelijk pensioen gaat kan je je aanvullend pensioen aanvragen.

Berekening en betaling

De door je werkgever betaalde bijdragen zijn een percentage op je brutoloon. Ze worden berekend in functie van de door het bedrijf gekozen formule.

Veelgestelde vragen

Welke bijdragen moet ik betalen?

Persoonlijke bijdragen bovenop de werkgeversbijdrage zijn in het sectorale stelsel niet mogelijk. Het is je werkgever die de bijdragen betaalt. Dit gebeurt via de RSZ. De werkgever is verplicht deze bijdragen te betalen (een percentage op je brutoloon).

Kan ik het aanvullend pensioen van bij mijn vorige werkgever overzetten naar het F2P?

Je werkte voordien in een andere sector waar je ook rechten opbouwde op een aanvullend pensioen. Indien je wenst kan je deze bedragen laten transfereren naar het pensioenplan van het F2P. Daarvoor gebruik je het formulier “N11 - Transfer inidividueel

Je gaat als volgt te werk :

 1. Je deelt aan je vroegere werkgever mee dat je jouw reserve naar het sectoraal pensioenplan van PC 143 wil overdragen. Dit kan gebeuren aan de hand van formulier “N11 - Transfer inidividueel”.  
 2. Hier eindigt in principe jouw werk, de rest van de administratieve afwikkeling gebeurt tussen jouw vroegere werkgever, de vroegere pensioeninstelling en het sectoraal pensioenplan PC 143.
 3. Jouw vroegere werkgever deelt jouw beslissing mee aan jouw vroegere pensioeninstelling.
 4. De vroegere pensioeninstelling geeft de informatie over jouw pensioenplan door aan het sectoraal pensioenplan PC 143, en stort het reservebedrag op onze rekening.
 5. wij storten het bedrag op uw individuele pensioenrekening bij het sectoraal pensioenplan voor de arbeiders binnen PC 143.

Kan je de voor jou betaalde bijdragen fiscaal aftrekken?

Neen, je kan zelf geen extra bijdragen betalen en kan deze dus ook nooit fiscaal aftrekken. Je werkgever betaalt alle bijdragen voor je aanvullend pensioen

Welke voordelen voorziet het sectoraal plan?

Een overzicht van de bijdragen, rendementen en winstdeelnames kan je hier terugvinden.

Hoe kan je de evolutie van je aanvullend pensioen opvolgen?

Je kan je opgebouwde aanvullende pensioenrechten vanaf oktober 2016 raadplegen op www.mypension.be.

Elk jaar  zal je ook een pensioenfiche ontvangen. Op deze brief kan je lezen wat de juiste stand is van je opgebouwd aanvullend pensioen:

 • het totaal van de bijdragen betaald in het afgelopen jaar
 • het totaal opgebouwde spaargeld op de leeftijd van 60 jaar, zonder verdere premiebetaling
 • het totaal opgebouwde spaargeld op 1 april van het betrokken jaar
 • het totaal opgebouwde spaargeld op 1 april van het voorgaande jaar

De pensioenfiche heeft een louter informatief karakter en dient dus niet te worden opgenomen in de belastingaangifte.

Wat staat er op mijn pensioenfiche?

Meer info over de gegevens op je pensioenfiche vind je uitgelegd op de site van AG Insurance

Daarnaast bezorgen we je elk jaar nog een lijst met veel gestelde vragen zoals je ze ook op deze website vindt. De vragen en antwoorden zijn zo opgesteld dat ze een samenvatting vormen van het huidige pensioenreglement.

Wanneer kan je ten vroegste je aanvullend pensioen opvragen?

Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald op het ogenblik waarop je met wettelijk pensioen gaat. Tot het ogenblik waarop je met wettelijk pensioen gaat blijf je aangesloten aan de pensioentoezegging en verder rechten opbouwen.

Als je met wettelijk pensioen gaat na 1 januari 2016 zal je dus niet meer opnieuw aangesloten worden aan de pensioentoezegging indien je opnieuw aan de slag gaat in de sector. Indien je reeds gepensioneerd was vóór 1 januari 2016 en vóór die datum opnieuw (beperkt) aan de slag gegaan bent in de sector en in dat kader aangesloten bent bij de pensioentoezegging, zal je verder aangesloten blijven zolang je actief blijft in de sector. Het is in principe dus niet (meer) mogelijk om je aanvullend pensioen op een vroeger ogenblik te ontvangen. De wet voorziet een aantal overgangsbepalingen waardoor het in bepaalde situaties nog mogelijk is om toch vanaf de leeftijd van 60 jaar je aanvullend pensioen te ontvangen.

 • Als je 55 jaar of ouder bent in 2016 kan je toch nog vervroegd je aanvullend pensioen ontvangen (vanaf 60 jaar als je in 2016 58 jaar of ouder bent, vanaf 61 jaar als je in 2016 57 jaar bent, vanaf 62 jaar als je in 2016 56 jaar bent en vanaf 63 jaar als je in 2016 55 jaar bent), op voorwaarde dat je niet langer verder werkt in de voedingsindustrie.
 • Als je ontslagen bent ten vroegste op 55 jaar en toetreedt in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag dat kadert in een herstructureringsplan bestaande op 1 oktober 2015.

Wat moet je doen om je aanvullend pensioen aan te vragen?

Als je met wettelijk pensioen gaat moet je ons daarvan inlichten. Daarna wordt er een aanvraagformulier naar je opgestuurd. Als je niet meer in dienst bent bij je werkgever, moet je zelf een formulier aanvragen. In de toekomst zal de vzw Sigedis de pensioeninstelling inlichten als je met wettelijk pensioen gaat. Het is belangrijk dat je samen met het formulier de gevraagde documenten opstuurt.

Het aanvraagformulier "N4 – Aanvraag aanvullend pensioen bij wettelijke pensioen” vind je hier.
Indien je valt onder een van de overgangsmaatregelen uit de bovenstaande vraag dan dien je gebruikt te maken van volgende formulieren:

"N5 – Aanvraag aanvullend pensioen bij vervroegd pensioen” 

"N6 – Aanvraag aanvullend bij brugpensioen” 

Indien je de aanvraag doet vanuit het buitenland dan dien je ook het formulier “N7 - Fiscaal attest buitenland” ingevuld terug te bezorgen.

Hoe lang moet je wachten op de uitbetaling van je aanvullend pensioen?

Om je aanvullend pensioen te berekenen, zijn de loongegevens van je volledige (vanaf januari 2007) loopbaan in PC 143 nodig. Op het ogenblik van je aanvraag zijn nog niet alle loongegevens beschikbaar. Je moet dus rekenen op een wachttijd van ongeveer 6 maanden. Intussen word je opgebouwd kapitaal opgerent tot de dag van betaling.

Wat gebeurt er met je aanvullend pensioen als je overlijdt vóór je met pensioen gaat?

Als je overlijdt vóór je met pensioen gaat, dan zullen je begunstigden het opgebouwde aanvullend pensioen kunnen opvragen. Ze kunnen ons best zo vlug mogelijk contacteren door het opsturen van het aanvraagformulier “N2 – Aangifte van overlijden”  (1 formulier per begunstigde).

Indien het aanvullend pensioen bij overlijden wordt uitgekeerd aan je weduwe of  kind jonger dan 21 jaar, moeten er geen successierechten betaald worden. In de andere gevallen wel. Andere wettelijke afhoudingen blijven eveneens van toepassing (zie ook “Wat wordt er afgehouden van je aanvullend pensioen?”).

De begunstigde die in het buitenland is gedomicilieerd dient ook het formulier "N7 - Fiscaal attest buitenland” ingevuld terug te bezorgen.

Volgorde begunstigden:

 1. de echtgeno(o)t(e), behalve indien hij uit de echt of gerechtelijk van tafel en bed gescheiden is, of de wettelijk samenwonende, behalve indien aan de samenwoning een einde is gemaakt volgens de wettelijke procedure (onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven van twee personen die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd door middel van een geschrift dat tegen ontvangstbewijs werd overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats);
 2. bij ontstentenis, de kinderen van de aangeslotene, in gelijke delen. Indien een van de kinderen van de aangeslotene overleden is, komt het aandeel van dit kind, in gelijke delen, toe aan zijn kinderen;
 3. bij ontstentenis, in gelijke delen, aan de andere kinderen van de aangeslotene;
 4. bij ontstentenis, ieder persoon aangewezen in een door de aangeslotene ondertekend document;
 5. bij ontstentenis, de vader en de moeder van de aangeslotene;
 6. bij ontstentenis, de broers en zusters van de aangeslotene. De halfbroers of halfzusters (dit zijn broers of zusters die één gemeenschappelijke ouder hebben met de aangeslotene) worden in deze rang slechts in aanmerking genomen indien ze nominatief aangeduid worden in een document ondertekend door de aangeslotene;
 7. bij ontstentenis, de nalatenschap met uitsluiting van de Staat;
 8. bij ontstentenis, het financieringsfonds.

Kan je zelf een begunstigde aanduiden?

Je kan steeds de volgorde van de begunstigde(n) wijzigen of een andere begunstigde(n) aanduiden door het versturen van het formulier “N1 – Aanduiding begunstigde” per aangetekend schrijven. Het F2P houdt enkel rekening met het laatst toegestuurde document en is niet verantwoordelijk voor eventuele discussies hieromtrent.

Kan je kiezen tussen een uitkering in kapitaal of een uitkering in rente?

Ja! Je hebt de keuze om je aanvullend pensioen te ontvangen onder de vorm van een kapitaal of onder de vorm van een rente:
a) uitkering van een kapitaal: je ontvangt je kapitaal in één keer na aftrek van de sociale en fiscale inhoudingen;
b) uitkering van een rente: het kapitaal van je aanvullend pensioen wordt omgerekend naar een jaarlijkse rente op voorwaarde dat deze minstens 500 euro bedraagt. Je kan kiezen voor een doorbetaling (tot maximaal 80%) aan de langstlevende echtgeno(o)t(e). Je kan tevens kiezen voor een vaste jaarlijkse indexering (van 1 of 2%). De keuze zal natuurlijk de hoogte van de rente beïnvloeden.

Wat wordt er afgehouden van je aanvullend pensioen?

a) uitkering van een kapitaal: Globaal genomen houd je ongeveer 80% over bij opname van je pensioenkapitaal. De wettelijk verplichte afhoudingen omvatten:

 • een RIZIV bijdrage van 3,55%;
 • een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2% (afhankelijk van de grootte van het bedrag);
 • een personenbelasting:
  • 60 jaar: 10 % als u de laatste 3 jaren voor uw pensioen na loopbaan van 45/45 onafgebroken gewerkt heeft of voldoet aan de voorwaarden die actief zijn omvatten. 16,5 % als u op dat moment het wettelijk rustpensioen (of het vervroegd pensioen) opneemt zonder 45/45 loopbaan. Opgelet: Brugpensioen valt hier niet onder! 20% als u op dat moment nog niet met pensioen gaat (swt, zie passage overgangsmaatregelen) 
  • 61 jaar: 10 % als u de laatste 3 jaren voor uw pensioen na loopbaan van 45/45 onafgebroken gewerkt heeft of voldoet aan de voorwaarden die actief zijn omvatten. 16,5 % als u op dat moment het wettelijk rustpensioen (of het vervroegd pensioen) opneemt zonder 45/45 loopbaan. Opgelet: Brugpensioen valt hier niet onder! 18 % als u op dat moment nog niet met pensioen gaat (swt, zie passage overgangsmaatregelen)
  • 62-63-64 jaar: 10 % als u de laatste 3 jaren voor uw pensioen na loopbaan van 45/45 onafgebroken gewerkt heeft of voldoet aan de voorwaarden die actief zijn omvatten. 16,5 % in andere gevallen.
  • 65 jaar: 10 % als u de laatste 3 jaren voor uw pensioen na loopbaan van 45/45 onafgebroken gewerkt heeft of voldoet aan de voorwaarden die actief zijn omvatten. 16,5 % in andere gevallen.
 • aan een tarief van 20,19%, 18,17%, 16,66% ofwel 10,09% al naargelang de leeftijd waarop het aanvullend pensioen wordt opgevraagd);
 • later, bij de aangifte van je personenbelasting, een gemeentebelasting dewelke verschilt van gemeente tot gemeente. Je zal daartoe in het jaar na de uitbetaling een fiscale fiche met de juiste gegevens ontvangen.

b) uitkering van een rente: als je een aanvullend pensioen als rente uitgekeerd krijgt (zie de vraag rond de keuze tussen uitkering in kapitaal en uitkering in rente), dan ben je (bovenop de hierboven vermelde inhoudingen) nog een bijkomende belasting verschuldigd. Deze bedraagt jaarlijks 15% van 3% van het netto aanvullend pensioenkapitaal. Deze zal je via je aangifte in de personenbelasting moeten betalen. Ieder jaar zal je daartoe een fiscale fiche ontvangen.

Wat gebeurt er met je aanvullend pensioen indien je niet meer in de sector werkt?

Indien je verandert van werkgever dan kan het zijn dat er geen bijdragen meer voor je betaald worden.

Dit is het geval indien:

 • je niet meer werkt in PC 143;

Je hebt dan volgende mogelijkheden:

a) Je kan het opgebouwde spaargeld ook gewoon bij de pensioeninstelling laten staan, zonder verdere betaling van bijdragen. In dat geval geniet je van een overlijdensdekking gelijk aan de verworven reserves.
b) Je kan het opgebouwde spaargeld laten overbrengen naar het pensioenstelsel van je nieuwe werkgever: contacteer hiervoor je nieuwe werkgever;
c) Je kan het opgebouwde spaargeld laten overbrengen naar een gemeenschappelijke pensioenkas die door de wetgever zijn erkend. Een lijst kan je terugvinden op de website van de fsma; contacteer hiervoor de door jou gekozen pensioenkas;

Indien je voor één van deze mogelijkheden wil kiezen, dan moet je dat schriftelijk doen binnen de 30 dagen na het veranderen van werkgever. Je moet daarvoor het formulier “N9 – Vertrek naar een ander pensioenplan” gebruiken. Als je niet reageert, dan blijft je opgebouwde spaargeld bij de pensioeninstelling overeenkomstig punt a) hierboven. In dat geval behoud je uiteraard al je rechten en je zal het eerstvolgende jaar nog een papieren pensioenfiche ontvangen. Indien je later terug als arbeider in PC 143 komt werken, moet je niets ondernemen. Je opgebouwd spaargeld, dat heel de tijd verder opgerent werd, zal verder aangroeien met de op het moment van terugkeer toepasselijke bijdragen.
Opgelet: Afkoop der verworven rechten voor einddatum of vervroeging, voorschotten op de contracten en inpandgevingen zijn niet toegelaten.

Wat gebeurt er met je aanvullend pensioen indien je van paritair comité verandert?

Het is mogelijk dat je werkgever van RSZ-kengetal verandert en dat bijgevolg het paritair comité wijzigt waaronder je tewerkgesteld wordt. Ook al blijft je arbeidsovereenkomst behouden, zodra je niet meer wordt tewerkgesteld onder PC 143 worden er geen bijdragen meer voor je betaald aan het pensioenplan binnen onze sector.

Wat indien je van werkgever verandert binnen PC 143?

Indien je de onderneming verlaat, maar blijft werken in PC 143 bij een ander werkgever, dan verandert er niets. Je blijft genieten van alle rechten. Enkel is het nu de nieuwe werkgever die de pensioenbijdragen zal betalen.

Wat moet je doen als je verhuist?

Alle adreswijzigingen naar of in het buitenland moet je ons doorgeven. Als je binnen België verhuist, hoef je in principe niets te doen. Het F2P PC 143 krijgt alle aangepaste Belgische adressen automatisch doorgestuurd.

Waar kan ik de beheersrapporten nalezen?

De pensioeninstelling stelt elk jaar een verslag op over het beheer van de pensioentoezegging. Het verslag moet informatie over de volgende elementen bevatten :

 • de wijze van financiering van de pensioentoezegging en de structurele wijzigingen in die financiering;
 • de beleggingsstrategie op lange en korte termijn en de mate waarin daarbij rekening wordt gehouden met sociale, ethische en leefmilieuaspecten;
 • het rendement van de beleggingen;
 • de kostenstructuur;
 • in voorkomend geval de winstdeling.
  • Beheersverslag 2013
  • Beheersverslag 2014
  • Beheersverslag 2015
Documenten
N1 - Aanduiding begunstigde
N2 - Aangifte van overlijden
N4 - Aanvraag aanvullend pensioen bij wettelijk pensioen
N5 - Aanvraag aanvullend pensioen bij vervroegd pensioen
N6 - Aanvraag aanvullend pensioen bij brugpensioen
N7 - Fiscaal attest buitenland
N9 - Vertrek naar een ander pensioenplan
N11 - Transfert individueel